How to Install Netatalk on Ubuntu 20.04 to use as a Time Machine Backup Server

sudo apt update && sudo apt install -y netatalk
sudo nano /etc/netatalk/afp.conf
[Time Machine]
path = /home/username/backup
time machine = yes
sudo service netatalk restart

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomas Savenas

Tomas Savenas

Kibernetinio saugumo entuziastas; Aktyviausias Lietuvis TryHackMe platformoje; Inovacijų valdymo ir Antreprenerystės Magistrantas @ KTU